دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : بهزاد   بازیار

پست الکترونیکی : bazyar@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و صنایع چوب

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم صنایع چوب و کاغذ

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر کل پژوهش و فناوری و مدیر دفتر تجهیزات واحد

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/09/01

بهزاد بازیار

بهزاد بازیار

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^